OUD Privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden Arbeidsmatchplatform

Stichting Arbeidsmatchplatform Energietransitie, hierna te noemen Arbeidsmatchplatform, vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de verwerking van persoonsgegevens. We verzamelen, gebruiken en beveiligen persoonsgegevens in overeenstemming met de regels en eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daarbij hanteert.

Van wie bewaart Arbeidsmatchplatform persoonsgegevens en waarom?

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een optimale uitvoering van onze rollen, te weten:

  • Dienstverlener op het terrein van werving & selectie en loopbaanbegeleiding of jobcoaching ten behoeve van personen die op zoek zijn naar, of zich oriënteren op werk;
  • Dienstverlener voor organisaties op het terrein van in- door- en uitstroom van personeel.


En meer in het algemeen:

  • Voor de uitvoering van een deugdelijke administratie en de nakoming van wet- en regelgeving zoals identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving en overige richtlijnen;
  • Voor managementdoeleinden zoals stuurinformatie, het kunnen uitvoeren van in- en externe audits en controle door banken, accountant en Belastingdienst.


Privacygevoelige – ofwel persoonsgegevens verwerkt Arbeidsmatchplatform vanaf het moment dat je jouw gegevens achterlaat op/via onze website of ons anderszins direct (schriftelijk, via e-mail, telefoon) of indirect (via social media) bekend maakt of laat blijken dat je geïnteresseerd bent in onze dienstverlening.

De verwerkingen betreffen de volgende persoonsgegevens: naam, adres, geboortedatum, geslacht, CV, telefoonnummer, e-mailadres en andere gegevens die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van geschiktheid zoals skills, werkervaring en opleiding, gegevens over beschikbaarheid en eventueel een foto. Bij verwerking houden wij ons aan de relevante grondslagen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.


Dit betekent onder andere dat wij:

  • Vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist. Dit doen wij door je te vragen akkoord te gaan met deze privacyverklaring, door deze aan te vinken;
  • Jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen;
  • Je informeren over het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

  • Voor zover je zelf en vrijwillig jouw persoonsgegevens aan Arbeidsmatchplatform  beschikbaar hebt gesteld, zodat wij in het kader van onze dienstverlening over de gegevens kunnen beschikken, werken wij standaard met een bewaartermijn van 24 maanden, gerekend vanaf de datum waarop de gegevens door jou beschikbaar werden gesteld. Als je nadien van jouw gegevens een update verstrekt, dan geldt vanaf die datum weer de bewaartermijn van 24 maanden;
  • Met persoonsgegevens wordt in dit verband gedoeld op de gegevens als naam, geslacht, geboortedatum, adres, woonplaats en contactgegevens. Gegevens die persé noodzakelijk zijn voor de continuïteit en kwaliteit van onze dienstverlening en/of bedrijfsvoering blijven ook na genoemde termijnen bewaard;
  • Als je aangeeft jouw persoonsgegevens te willen laten verwijderen, vragen wij je of je  eventueel toch ‘ingeschreven’ wilt blijven ten behoeve van het voortzetten van de relatie met Arbeidsmatchplatform. Zo niet, dan worden jouw gegevens verwijderd.

Na beschreven bewaartermijnen worden persoonsgegevens geanonimiseerd en alleen nog gebruikt voor (interne) rapportages.

Bezoekers van onze website
Onze website arbeidsmatchplatform.nl of een hiervan afgeleid subdomein of internetadres (URL) kan worden bezocht zonder dat persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals vele andere websites verzamelt onze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie van de gebruiker zoals IP-adres, datum en tijd van toegang en de pagina’s die worden bezocht. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van onze website en om het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens kunnen worden opgeslagen en doorgegeven aan derden. Voorts maken wij gebruik van oplossingen voor het genereren  webstatistieken en andere analyse van bezoek aan ons platform om te bekijken hoe onze website wordt gebruikt en hoe we de site eventueel kunnen verbeteren.

Toegang tot de (persoons)gegevens
Arbeidsmatchplatform kan in het kader van de uitvoering van onze rollen jouw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan haar partners en opdrachtgevers, en tevens aan gegevensverwerkers die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers en overheidsinstanties. En in alle overige gevallen waartoe wij kunnen worden verplicht zoals door een rechterlijk bevel of vonnis.

De verstrekking van persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelstelling. Arbeidsmatchplatform heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Je hebt recht op inzage en wijziging van de over jouw geregistreerde persoonsgegevens. Heb je toegang tot het kandidatenportaal van Arbeidsmatchplatform dan kun je dit zelf doen, anders kun je daartoe contact opnemen met jouw contactpersoon binnen Arbeidsmatchplatform of een bericht sturen naar info@arbeidsmatchplatform.nl.

Arbeidsmatchplatform doet er alles aan om jouw gegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Dit gebeurt aan de hand van administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Hierbij gaat het onder andere om toegangsautorisatie en beveiligde externe opslag van gegevens.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden van) datalek
In geval van aanvullingen, klachten over privacy-bescherming kun je deze rechtstreeks richten aan:

Njord Pattiasina, directeur
njord@arbeidsmatchplatform.nl

Wil je je gegevens laten verwijderen? Verstuur dit formulier

Stichting Arbeidsmatchplatform Energietransitie is (statutair) gevestigd te Utrechtsestraat 68, 6812 AH Arnhem en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90817087. Onder deze naam is onze organisatie actief en verantwoordelijk voor gegevensverwerkingen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wijzigingen
We behouden ons het recht voor dit privacybeleid aan te passen als we daar aanleiding toe zien of hebben. Deze versie is opgesteld op 7 december 2023.

Scroll to Top